Day 247 - 20191019 剪个发

Day 246 - 20191018 这家金拱门出餐很慢吖!

Day 245 - 20191017 小屁孩画她和闺蜜上篮球课

Day 244 - 20191016 小蓝和小绿

Day 243 - 20191015 开吃

Day 242 - 20191014 深夜作画,拖了很久的鞋

Day 241 - 20191013 吃了一顿很暴力的午餐

Day 240 - 20191012 星期六都这么多人!

Day 239 - 20191011 不知道有没有以后;

Day 238 - 20191010 体检抽个血,掏空一整天;

1/37